Klik hier voor de video met ondertiteling.

Gelijke rechten voor iedereen?

Mensen met een beperking hebben - net als iedereen - recht op een goed leven en gewoon meedoen. Dat hebben we wereldwijd met elkaar afgesproken en vastgelegd in het VN-verdrag voor personen met een handicap.

Nederland gaat Ja zeggen
Naar verwachting gaat Nederland in 2015 Ja zeggen tegen dit VN-verdrag. Kijk en lees waarom dit zo belangrijk is.

Colofon

Deze website is een initiatief van Ieder(in) en mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.

Heeft u vragen over deze website?
Mail naar post@iederin.nl

Heeft u te maken met ongelijke behandeling op grond van uw handicap of ziekte, neem dan contact op met het Meldpunt van Ieder(in). Het Meldpunt kan u verder informeren over wat u kunt doen.

Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 13.00 - 16.00 uur
donderdag en vrijdag: 09.30 - 12.30 uur

telefoon: 030 - 297 04 04
e-mail: meldpunt@iederin.nl

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Deze zorgvuldige werkwijze sluit echter niet uit dat informatie op deze site onvolledig en/of onjuist is. Ieder(in) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie die op deze website te vinden is.

waaromditvnverdrag

Waarom dit VN-verdrag?

Is een apart mensenrechtenverdrag voor mensen met een handicap echt nodig?

Jazeker. In veel landen, ook in Nederland, kunnen mensen met een handicap niet altijd volwaardig meedoen aan de samenleving. Dat moet veranderen.

Het doel van dit VN-verdrag is de mensenrechten van mensen met een beperking bevorderen, beschermen en waarborgen.

Het verdrag richt zich op:

 • Gelijke behandeling
 • Toegankelijkheid en mobiliteit
 • Zelfstandigheid
 • Onderwijs en arbeid
 • Levensstandaard
 • Sociale bescherming

rechtopwat

Recht op wat?

In het verdrag staan geen nieuwe rechten. Het verdrag is een uitwerking van al bestaande mensenrechten, speciaal gericht op situaties waarin mensen met een handicap vaak nog een achterstand hebben. Hieronder een selectie van de belangrijkste rechten.

 • Recht op gelijke behandeling

  art 4.1 en art 5.3

  art 4.1 zegt: deelnemende staten moeten waarborgen en bevorderen dat mensen met een handicap op geen enkele wijze op grond van hun handicap gediscrimineerd worden.

  art 5.3 zegt: om gelijkheid te bevorderen en discriminatie uit te bannen moeten deelnemende staten maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht.

 • Recht op gelijke toegang

  art 9.1

  art 9.1 zegt dat de overheid ervoor moet zorgen dat mensen met een handicap zelfstandig kunnen leven en volledig kunnen meedoen. De overheid moet maatregelen nemen die ervoor zorgen  dat mensen met een handicap op voet van gelijkheid toegang hebben tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie en communicatie en tot andere publieke voorzieningen en diensten van overheid en bedrijfsleven.
  Het artikel noemt onder andere: toegang tot gebouwen, wegen, vervoer, scholen, medische voorzieningen, werkplekken, informatie, communicatie- en nooddiensten.

 • Recht op zelfstandig juridisch handelen

  art 12.3

  art 12.3 zegt dat de overheid ervoor moet zorgen dat mensen met een handicap zonodig onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen bij het uitoefenen van juridische handelingen (handelingsbekwaamheid).

 • Recht op eigen regie en participatie

  art. 19

  art. 19 zegt dat mensen met een handicap het gelijke recht hebben om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen. De overheid moet doeltreffende en passende maatregelen nemen zodat mensen met een handicap volledig kunnen meedoen in de maatschappij, zonder daarbij gebonden te zijn aan een bepaalde verblijfplaats, leefregeling e.d.

 • Recht op mobiliteit

  art. 20

  art. 20 zegt dat de overheid effectieve maatregelen moet treffen om de persoonlijke mobiliteit van mensen met een handicap met de grootst mogelijke zelfstandigheid te waarborgen. Mensen met een handicap moeten zich kunnen verplaatsen op de wijze en tijdstip van hun keuze en tegen een betaalbare prijs.

 • Recht op inclusief onderwijs

  art. 24.1

  art 24.1 zegt dat mensen met een handicap recht hebben op onderwijs. De overheid moet zorgen voor een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren. Doel hiervan is dat mensen met een handicap naar vermogen hun persoonlijkheid, talenten en creativiteit optimaal moeten kunnen ontwikkelen.

 • Recht op arbeid

  art 27.1

  art 27.1 zegt dat mensen met een handicap, net als ieder ander, recht hebben op in vrijheid gekozen of aanvaard werk om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid moet hiervoor passende maatregelen treffen, zodat mensen met een handicap toegang hebben tot de arbeidsmarkt (ook scholing voor werk) van zowel overheid als bedrijfsleven.

 • Recht op een behoorlijke levensstandaard

  art 28.1

  art 28.1 zegt dat mensen met een beperking recht hebben op een behoorlijke levensstandaard voor henzelf en hun gezinnen (incl. voldoende voeding, kleding en huisvesting).

 • Recht op cultuur, recreatie, vrije tijd, sport

  art 30

  art 30 zegt dat mensen met een beperking, ook kinderen, net als ieder ander mee moeten kunnen doen aan het culturele leven, recreatie, vrije tijd en sport. Ze hebben recht op toegang tot sportlocaties en sportactiviteiten, televisieprogramma’s, film, theater, musea, etc.
  De overheid moet passende maatregelen nemen waardoor mensen met een handicap hun creatieve, artistieke en intellectuele talent kunnen ontwikkelen en gebruiken. Hierbij hebben ze recht op erkenning en ondersteuning van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit, zoals gebarentaal en dovencultuur.
  De overheid moet ervoor zorgen dat mensen met een handicap handicapspecifieke sport- en recreatieactiviteiten kunnen organiseren en daaraan kunnen deelnemen. Ze hebben recht op passende middelen, instructie en training.

Terug naar overzicht

overheid

Wat moet de overheid regelen?

De overheid moet maatregelen treffen die het meedoen van mensen met een handicap mogelijk maken. En de overheid moet zorgen voor maatregelen die de achterstanden opheffen. Bovendien moet de overheid diverse bestaande wetten aanpassen, zoals de Wet gelijke behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten.

Niet alleen de rijksoverheid moet dit doen, ook gemeenten moeten regelingen maken die voldoen aan het VN-verdrag.

Verder moet de overheid stimuleren dat organisaties, bedrijven en burgers de rechten van het Verdrag naleven.

Het realiseren van de rechten in het verdrag hoeft niet a la minuut. Maar vrijblijvend is het verdrag zeker niet.

watKuntUdoen

Wat kunt u doen?

Het VN-verdrag is niet alleen een zaak van de overheid. Vrijwel iedereen heeft te maken met het verdrag. Iedereen is verplicht er rekening mee te houden.

Of u nou horeca-ondernemer, architect, ict-er of ambtenaar bent. Ook u kunt (en moet) ervoor zorgen dat mensen met een handicap gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Zorg ervoor dat ze bij uw bedrijf naar binnen kunnen, uw informatie kunnen lezen, etc. etc. In ieder geval mag u niemand bewust of onbewust uitsluiten of discrimineren vanwege een handicap.

Voorbeelden

Meer voorbeelden > Minder voorbeelden >

Schooldirecteur, -bestuurder

schooldirecteur

Zorg dat kinderen met een beperking welkom zijn op uw school. Maak uw schoolgebouw toegankelijk. Denk aan de ingang, drempels en trappen, maar ook aan andere dingen.

Maak een actief anti-pestbeleid zodat alle kinderen zich op uw school thuis voelen.

Kijk naar wat een individuele leerling nodig heeft. Elke leerling is anders. Verdiep u niet alleen in de overeenkomsten tussen kinderen met een beperking, maar juist ook in de verschillen. Maak dat zichtbaar in het zorgbeleid en in het ondersteuningsprofiel van uw school. Bespreek met ouders van kinderen met een beperking wat nodig is om uw school toegankelijk te maken voor alle kinderen. Meer op: www.passendonderwijs.nl

Theater-, bioscoopexploitant

theater

Zorg dat iedereen gebruik kan maken van uw theater. Denk aan mensen met loop-, zicht- en gehoorproblemen en met een verstandelijke beperking.

Maak uw theater toegankelijk. Denk aan de ingang, de gangen, zaalentree, toiletten, de hoogte van de balies (kassa, garderobe, bar). Zorg voor een ringleiding.

Kies een in hoogte verstelbare betaalautomaat (pinarm), of een die u in de hand van uw bezoeker kunt geven. Ook mensen in een rolstoel willen zelf kunnen pinnen en daarbij hun pincode kunnen afschermen. Denk aan voldoende rolstoelplaatsen en dat rolstoelgebruikers niet apart komen te zitten, maar bij de mensen met wie zij samen zijn.

Meer op www.allestoegankelijk.nl/nl/onderwerpen/Horeca-en-uitgaansgelegenheden

Websitebouwer

websitebouwer

Bouw websites voor iedereen. Denk aan mensen met een visuele beperking, een motorische beperking, een gehoorprobleem, een leesprobleem, een verstandelijke beperking en mensen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke website bouwen duur of ingewikkeld? Kijk op Drempelvrij - Feiten en Fabels  

Informatie over eisen aan kleur, contrast, interactie, templates, cms en editor, tekst en afbeeldingen etc vindt u op Drempelvrij -Voldoen aan de eisen en in de kennisbank van Accessibility. Filmpje op uw website? Bekijk online video toegankelijk maken 

Winkelier

winkelier 250x165

Zorg ervoor dat uw winkel goed toegankelijk is. Denk aan de ingang, de doorgangen (niet te smal), de inrichting van uw winkel en de hoogte van de kassa.

Mensen met een beperking willen zelf pinnen. Kies daarom een pinautomaat die in hoogte verstelbaar is (pinarm) of die u in de hand van uw klant kunt geven. Ook mensen in een rolstoel willen display en toetsenbord goed kunnen zien en kunnen afschermen bij het pinnen.

AllesToegankelijk/Winkels
AllesToegankelijk/Detailhandel en retail

Sportvereniging

sportvereniging 250x165

Sportvereniging - tekst volgt

Personeelsfunctionaris

Personeelsfunctionaris 250x165

Personeelsfunctionaris - tekst volgt

Vergaderzaalexploitant

Vergaderzaalexploitant 250x165

Zorg dat iedereen bij u kan komen vergaderen; ook mensen in een rolstoel of mensen die doof of blind zijn. Maak uw pand, de vergaderzalen en ook de lunchruimte(s) rolstoeltoegankelijk. Zorg voor een ringleiding en/of een doventolk.

AllesToegankelijk/Openbare gebouwen
AllesToegankelijk/Gastvrijheid
AllesToegankelijk/Communicatie

 

Communicatiemedewerker

Communicatiemedewerker 250x165

Als communicatiemedewerker bent u verantwoordelijk voor de informatie (berichten, websites, brochures, films, etc). Maak informatie die iedereen begrijpt en die iedereen kan lezen en/of bekijken. Schrijf eenvoudig. Gebruik geen moeilijke woorden, maak de zinnen niet te lang.

Laat uw website bouwen door een websitebouwer die toegankelijk bouwt. Maak brochures voor iedereen: zorg voor versies in aangepaste leesvormen (gesproken, braille, digitaal). Maak filmpjes met ondertiteling.  

Allestoegankelijk/Communicatie 

Architect

Architect 250X165

Ontwerp gebouwen en woningen waar iedereen goed gebruik van kan maken. Bouw toegankelijk.

Gebruik het Handboek voor Toegankelijkheid, het standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen. Het geeft richtlijnen voor gebouwen en buitenruimten.
Hanteer de NEN 184 (de Nederlandse Norm 1814), hiermee voldoet u aan de minimale toegankelijkheidseisen van het Bouwbesluit.

geschiedenis

Stukje geschiedenis

In december 2006 heeft Nederland het VN-verdrag in New York ondertekend. Maar het verdrag geldt pas in Nederland n√° goedkeuring (ratificatie) door de Tweede en Eerste Kamer. Ondanks beloften van eerdere kabinetten is dat nog niet gebeurd.

Ruim 120 landen hebben het verdrag al geratificeerd. Nederland loopt wat dat betreft achter. Ook kabinet Rutte II heeft aangekondigd het verdrag te ratificeren. Het ziet ernaar uit dat dit nu eindelijk echt gaat gebeuren.

Nederland gaat Ja zeggen
Het kabinet werkt momenteel aan een Goedkeurings- en Invoeringswet waarmee het VN-verdrag officieel geratificeerd wordt. Die wetten komen eind 2014 in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het verdrag in Nederland in 2015 officieel van kracht zal zijn.

meerWeten

Alliantie - stem van mensen met een beperking

Het spreekt vanzelf dat bij de invoering van het VN-verdrag mensen met een beperking nauw betrokken worden. Om hun stem zo krachtig mogelijk te maken, werken vijf organisaties van mensen met een beperking samen in de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, kortweg De Alliantie.

De Alliantie bestaat uit

De Alliantie vindt dat uitvoering van het verdrag alleen kan slagen als:

 • mensen met beperkingen actief betrokken worden,
 • de overheid de leiding neemt en houdt, 
 • er voldoende geld beschikbaar is.

Het VN-verdrag is een internationaal mensenrechtenverdrag. Dat betekent dat de rechten die erin staan niet onderhandelbaar zijn. De Alliantie wil dat de Nederlandse regering met overtuiging en innovatiekracht het voortouw neemt bij de invoering van de inclusieve samenleving.


Naslagdocument Ja zeggen, Ja doen
Ter voorbereiding op de ratificatie organiseerde de Alliantie de werkconferentie Ja zeggen, Ja doen. De belangrijkste vragen, antwoorden en discussies die tijdens de werkconferentie aan de orde zijn gekomen, zijn vastgelegd in een verslag. Het verslag is een interessant naslagdocument.

Download hieronder het verslag Ja zeggen Ja doen.

Verslag Ja zeggen Ja doen pdf

Verslag Ja zeggen Ja doen word